วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

Past Continuous Tense

การใช้ Past Continuous Tense (Tense อดีตกำลังทำ) อาจจะซับซ้อนนิดหน่อยในเรื่องของเหตุการณ์ เพราะถ้ามีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ซึ่งซ้อนกันอยู่ ผู้เรียนต้องจำ
ให้ได้ว่าเหตุการณ์ไหนใช้ Tense อะไร

โครงสร้าง Past Continuous Tense

I,He, She, It, A dogwaseating
You, We, They, Dogswereeating
was, were คือ ช่องที่ 2 ของ verb to be (is, am, are)

ตัวอย่างการใช้ Past Countinue

ใช้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ยกตัวอย่าง เมื่อฉันเดินไปทำธุระกรรมที่ธนาคารและได้พูดคุยกับคนหลายๆคน

  • I went to the bank yesterday. I was talking with some people about bitcoin fomo
  • My brother was eating some snack with my sister.
  • My girlfriend and her friends were playing game.
  • My cat was sleeping under the three.
  • What were you doing while I was playing bastketball?