วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

Adjective ตำแหน่งของคุณศัพท์

01 ก.พ. 2021
2638

Adjective คือ คำ วลี หรือประโยคที่เอาไว้ใช้อธิบายหรือขยายคำนาม หรือคำสรรพนามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น มันก็คือการบ่งบอกลักษณะให้รู้ว่าคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นๆ เป็นอย่างไรเช่น good, bad, new, hot เป็นต้น โดยทั่วไปจะเป็นการวางตำแหน่งคุณศัพทฺในประโยค จะวางได้ 2 แบบ

ใช้ในการวางประกอบคำนามที่มันขยาย (attributive use)

She is a beautiful girl. (beautiful ขยายนาม girl)
เธอเป็นคนสวย

These are small envelopes. (small ขยาย envelopes)
พวกนี้เป็นซองเล็กๆ

ใช้วางเป็นส่วนของกริยา

โดยจะตามหลัง ver to be เมื่อ adjective ขยาย noun หรือ pronoun ซึงอยู่หน้า verb to be

The girl is beautiful
เด็กผู้หญิงคนนั้นสวย
(beautiful เป็นคุณศัพทย์ ที่ตามหลัง ver to be ขยาย girl ส่วน the ก็ขยาย girl ด้วย)

He has been sick akk week. (sick เป็นคุณศัพท์ ตามหลัง verb to be ขยายสรรพนาม he)
เขาป่วยมาตลอดอาทิตย์

That rat is fat and black.
หนูตัวนั้นอ้วน และมีสีดำ
(That เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ประกอบหน้านาม fat และ black เป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งเป็นส่วนของคำกริยายที่ซึ่งขยาย rat)

1 คำคุณสรรพที่ประกอบหน้าคำนามไม่ได้

ต้องวางหลัง ver to be เท่านั้น หรือเรียกว่า linking berb ซึ่งเป็น predicate adjective มีอะไรบ้าง

alikeเหมือนafraidกลัว
asleepหลับaloneโดยลำพัง
awakeตื่นอยู่aliveมีชีวิตอยู่
awareระวังashamedละอาย
afloatลอยunableไม่สามารถ
contentพอใจworthมีค่า
illป่วยwellสบายดี

ตัวอย่าง

This two man look alike
ผู้ชาย 2 คนนี้ดูเหมือนกัน (look เป็น linking verb, alike เป็น predicative adjective)

THe girl is asleep.
เด็กผู้หญิงกำลังนอนหลับ

linking verb หมายถึง คำกริยาทีเอาไว้ใช้เชื่อมประธานกับคำอื่นให้สัมพัน์กัน เพื่อช่วยขยายประธานของประโยคนั้นๆ ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์

2 คำคุณศัพท์ที่ใช้เป็นส่วนของกริยา

formerก่อนlatterหลัง
innterภายในouterนอก
actualในทางปฎิบัติneighboringไกล้เคียง
elderอายุมากกว่าdrunkenเมา
entireทั้งสิ้นshrunkenหด
especialโดยเฉพราะwoodenทำด้วยไม้
middleกลาง

ตัวอย่าง

A weeden heart. (ไม่ใช่ A heart is wooden)

3 ถ้าคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายนาม ต้องวางคุณศัพท์ไว้หลังกรรมเพื่อให้ได้ความชัดเจนขึ้น

We considered his report unsatisfactory
เราได้พิจารณาเห็นว่า รายงานของเขาไม่เป็นที่น่าพอใจ (unsatisfactory เป็นคำคุณศัพท์ ขยาย his report ที่เป็รกรรมของประโยค)

4 ถ้าใช้กับข้อความที่เป็นการแสดงการวัด (measurement) ต้องวางคุณศัพท์ไว้หลังนาม หรือ สรรพนาม

My uncle is sixty years old. (ไม่ใช่ My uncle is old sixty years.)
ลงของฉันอายุ 60 ปี

This road is sixty feet wide (ไม่ใช่ This road is wide fifty feed.)
ถนนนี้กว้าง 60 ฟุต

5 ใช้คำคุณศัพท์หลายคำจะต้องมี and มาคั่นหน้า

ถ้าคุณใช้คำคุณศัพท์หลายคำ ประกอบนามหรือสรรพนามเดียว จะวางข้างหลังหรือข้างหน้าก็ได้ แต่จะต้องมี and มาคั่นข้างหน้าคุณศัพท์ตัวท้ายสุด เช่น

The building, old and unpainted, was finally demolished (วางข้างหลัง)
ตึกเก่าและสีทรุดโทรม

The old and unpainted building was finally demolished. (วางข้างหน้า)

6 คุณศัพท์ที่วางตามหลังคำสรรพนาม ที่ขยาย

someoneanyoneno oneeveryone
somebodyanybodynobodyeverything
somethinganythingnothingeverybody

ตัวอย่าง

She wanted to marry someone rich and smart
เธอต้องการแตงงานกับใครซักคนที่หล่อและรวย

I will tell you something important.
ฉันจะเล่าบางอย่างที่สำคัญให้คุณฟัง

7 วางคุณศัพท์ไว้หลังนามหรือสรรนามถ้าคุณศัพท์นั้นมีข้อความประกอบอยู่ (preposition phrase)

Thailand is a country famouse for street food. (famous for street food. ขยาย country)
ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ สตรีทฟูด

He is the man suitable for the position. (suitable เป็นคำคุณศัพท์ suitable for the position. ขยาย man)
เขาเป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

8 คุณศัพท์บางคำมีความหมายต่างกันถ้าว่างต่างกัน

She is and old friend.
เธอเป็นเพื่อนเก่า

My friend is old.
เพื่อนของฉันสูงอายุ

John was late.
จอนมาสาย
The late John
จอนผู้เสียชีวิตไปแล้ว

9 กลุ่มคำที่เป็นวลี หรือ อนุประโยค เมื่อขยายนามแล้ว ต้องวางหลังนามที่มันประกอบด้วย

The man sitting in the chair is my father. (sitting in the chair ขยาย the man)
ผู้ชายที่นั่งเก้าอี้เป็นพอของฉัน

The man who came to see me this morning is my father. (who came to see me this morning อนุประโยคที่ขยาย the man)
ผู้ชายที่มาหาฉันเมื่อเช้าคือพ่อของฉัน

10 คุณศัพท์ที่เป็นสมญาณนามที่จะไปขยายคำนามที่เป็นชื่อเฉพราะ ให้วางหลังคำนามเสมอ

Alexader the Great
William the Conqueror

11 ปกติแล้วคุณศัพท์จะต้องวางหลัง article ที่เป็น a, and เช่น a good girl

ยกเว้นคำต่อไปนี้เมื่อนำไปขยายคำนามที่เป็นเอกพจน์และนับได้ ต้องวางไว้หน้า a หรือ and เช่น half, such. quite, rather และ many

Anna is such a good girl. (A good girl เป็นนามเอกพจน์)
Ths is rather a valuable picture (a valuable picture เป็นนามเอกพจน์)

Article
Demonstrative
Possessive
Indefinite
Adjective
บอกจำนวนนับ
คำอธิบายลักษณะ
นามรองทำหน้าที่คุณศัพท์
 
นามหลัก
 
คุณภาพ
ลักษณะ
รูปร่าง
ขนาด
อายุ
สี
สัญชาติ
แหล่งกำเนิด
วัสดุ
A
 
beautiful
 
old
 
Italian
 
touring
car.
An
 
expensive
 
antique
 
 
silver
 
mirror.
The
four
gorgeous
long-stemmed
 
red
 
 
 
roses.
Her
 
short
 
 
black
 
 
 
hair.
Our
two
 
big
old
 
English
 
  

sheep-
dogs.

 
Some
delicious
 
 
 
Thai
 
 
food.
Many
 
modern
small
 
 
 
brick
 
houses.