วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

การแนะนำตัวเอง

ฝึกพูดแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น ปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนภาษา