วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

วิธีใช้ if clause พร้อมตัวอย่าง

31 ม.ค. 2021
18663

สำหรับการใช้ if clause หรือบางคนเรียกว่า Conditional sentences เป็นอีกเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สำหรับคนที่มีจินตนาการและเข้าใจรูปแบบข้องมัน เพราะหลักการใช้ if-clause นั้น คือประโยคเงื่อนไขซึ่งถือว่าเป็นไวยกรณ์ในขั้นสูงสำหรับผู้ที่เรียนภาษา

สรุปรูปแบบประโยค If + Clause ทั้ง 4 แบบ

แบบที่การใช้if clause verb tensemain clause verb tense
1ความจริงโดยทั่วไปpresent simple subject + V.1present simple subject + V.1
2เหตุการที่เป็นเหตุ เกิดผลซึ่งกันและกันpresent simple subject + V.1future simple
subject + will/be going to + V.1
3เหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้past simple
subject + V.2
would + infinitive
subject + would + V.1
4เหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงในอดีต หรือสมมุติเหตุการณ์ในอดีตPast perfect
Subject + had + V.3
would have + past participle
subject + would + have + V.3

แบบที่1 จะใช้กับเหตุการที่เป็นจริง

ใช้พูดถึงถ้าสิ่งนี้เกิด ต้องเกิดอีกวิ่งเสมอ โดยใช้ present simple ในประโยคทั้งสอง

if + Present Simple , Present Simple (if + subject + V.1, subject = V.1)

ตัวอย่าง

I can’t drink alcohol if I have to drive.
ฉันไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าฉันต้องขับรถ

If i study hard, I will pass the exam.
ถ้าฉันเรียนหนัก ฉันจะสอบผ่าน

if people eat too much, they get fat.
ถ้ากินมากจะอ้วน

แบบที่ 2 ใช้กำบเหตุการณ์ที่เป็นเหตุและผลของกันและกัน

If + present simple, .. will + infinitive ( If + subject + V.1, subject + will/be going to + V.1 )

ตัวอย่าง

If i have enought money, I’ll by new car.
ถ้ามีเงินพอ ฉันจะซื้อรถใหม่

you will feel better if you sleep enought.
คุณจะรู้สึกดีขึ้น ถ้าคุณนอนเพียงพอ

If you sit in the sun, you will get burned.
ถ้าคุณนั่งตากแดด ผิวคุณจะไหม้

แบบที่ 3 ใช้กับเหตุการณ์สมมุติ หรือไฝ่ฝันว่าอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต

If + past simple, .. would + infinitive (If + subject + V.2, Subject + would + V.1)

ตัวอย่าง

If i were you, I wouldn’t go out with man.
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไม่ไปเที่ยวกับเขา

If i won the lottery, I would travel around the world.

I would be happy if i had 1 million baht.
ฉันคงมีความสุขมาก ถ้ามีเงินสักล้าน

แบบที่ 4 สมมุคิเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

If + past perfect, … would have + part participle (If + subject + had + V.3, subject + would + have + V.3)

ตัวอย่าง

If you had worked harder, you would passed you exam.
ถ้าคุณขยันมากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน

If i had met you before, we would have been together.
ถ้าฉันพบคุณก่อนหน้านี้ เราก็น่าจะอยู่ด้วยกันไปแล้ว