วันศุกร์, 3 ธันวาคม 2564

Preposition (คำบุพบท)

04 ก.พ. 2021
509

Preposition คือคำที่นำหน้า noun หรือ pronoun หรือไว้เชื่อม noun นั้นกับคำอื่นๆ เพื่อบอกวิธีการ เวลา สถานที่ และเหตุผล

ตัวอย่างคำที่สามารถใช้เป็น preposition ได้ เช่น after, about, as, at, before, by, for, in, into, of, on, to, with, without

ตัวอย่าง preposition ในประโยค

The class starts at 10 o’ clock.
คาบเรียนเริ่มตอน 10 โมง

I live with my pararent.
ฉันอยู่กับพ่อแม่

Do you want to go to the bank with us ?
คุณอยากไปธนาคารกับพวกเราไหม