วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

Present Perfect tense

สำหรับ Present Perfect tense เหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นแบบตายตัวเหมือนกับ Tense อื่นๆ คือมันจะไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต มันจะต้องเกิดเหุตการณ์แบบต่อเนื่อง เราจะใช้ในกรณีนี้

โครงสร้างของ Present Perfect Tense

  • Subject + has/have + V.3

วิธีผัน has/have ตามประธาน

  • ประธานเป็นเอกพจน์ (He, She, It, John, Jane) ใช้ Has
  • ประธานเป็นพหูพจน์ (I, You, We, They, The cat) ใช้ Have

หลักการใช้ Present Perfect Tense คือ

ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบ หรือ เพิ่งจบลงใหม่ๆ ส่วนใหญ่มักจะมีคำว่า just, already หรือ yet ยกตัวอย่าง

Has the bus arrived yet?
รถเมล์มาถึงหรือยัง

John has just informed us where to meet tomorrow.
จอนพึ่งแจ้งเราว่าพรุ่งนี้จะให้ไปพบกันที่ไหน

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตดำเนินการมาถึงปัจจุบัน แต่เหตุการณ์นั้นได้จบลงแล้ว คำส่วนใหญ่จะมี since, for, ever since, so far ดังตัวอย่างด้านล่าง

I have known her for years.
ฉันรุ้จักเธอมาหลายปีแล้ว

I have lived here for 10 years.
ฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาได้ 10 ปีแล้ว

Anna has lived here ever since.
แอนนาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตอนนั้น

ใช้ในการเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีคำพวกนี้อยู่ด้วย never, ever, once, twice

Have you been to Thailand?
คุณเคยไปประเทศไทยไหม

She has been to Thailand twice.
เธอเคยไปประเทศไทยสองครั้ง

คำบอกเวลาที่มาคู่กับ Present Perfect

  • Since – (ตั้งแต่) ใช้กับจุดเริ่มต้นของเวลา เช่น since 2012, since i was born, since 12.00
  • for – (มาได้) ใช้กับผลรวมของเวลา เช่น for 2 hours, for 10 years, for 5 hours,
  • Already – (แล้ว) ใช้วางกลางประโยค (หลัง have) หรือไว้ท้ายสุดก็ได้ She have already eaten foot with me.
  • just – (เพึ่งจะ) ใช้วางกลางประโยค (หลัง have) They have just left my house.
  • ever – (เคย) ใช้วางกลางประโยค (หลัง have) ปกติใช้ในประโยคคำถามอย่างเดียว have you ever been here before?
  • yet – (ยัง) ใช้วางท้ายสุด ใช้ในประโยคคำถามและปฎิเสธ I haven’t tried thai food yet. Have you done your homework yet?
  • so far – (จนถึงทุกวันนี้) วางหลังสุด Have i missed anything so far?

เพิ่มเติม

ever – (เคย) จะไม่ใช้ในประโยคบอกเล่า
I have ever been to America. (ไม่ต้องใส่ ever)
I have been to America. (แต่ใช้ในประโยคคำถามว่าเคยไหม?)