วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

Pronoun (คำสรรพนาม)

03 ก.พ. 2021
2185

Pronoun คือคำที่เราใช้แทน noun พวก I, you, we, they, he, she, it ส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษเราจะใช้ pronoun ในการแทนคำนามที่เคยกล่าวถึง เพราะันสะดวกและกระชับมากกว่า

อย่างตัวอย่าง Peter is my friend. He lives in the same town with with me. (he ในที่นี้จะหมายถึง Peter )

Pronoun จะมีหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น เราใช้ he เป็นประธาน แต่ถ้ใช้เป็นกรรม จะใช้ him แทน

Peter is my friend. I lives in the same town with he.
Peter is my friend. I lives in the same town with him.

Pronoun chart (ตาราง คำสรรพนาม)

Pronoun ทำหน้าที่เป็นประธาน Pronoun ทำหน้าที่เป็นกรรม Adjective แสดงความเป็นเจ้าของ Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ Pronoun สะท้อน
I Me My Mine Myself
You You Your Yours Yourself/Yourselves
He Him His His Himself
She Her Her Hers Herself
It It Its Its Itself
We Us Our Ours Ourselves
They Them Their Theirs Themselves

ตัวอย่างประโยค pronoun

She is my best friend.
เธอคือเพื่อนสนิทของฉัน

I want to be a soldier.
ฉันอยากเป็นทหาร

Pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค

Anna went to the bank with him
แอนนาไปธนาคารกับเขา

You can tell us about your problem.
คุณเล่าปัญหาของคุณให้พวกเราฟังได้นะ