วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

หลักการเติม s es หลังคํากริยา

28 ม.ค. 2021
5500

หลักการเติม s และ es หลังคํากริยาในภาษาอังกฤษ เมื่อใช้กับประฐานเอกพจน์ จะต้องเติม s|es (ยกเว้น I,You) ยกตัวอย่าง Tha man runs. และถ้าต้องการกล่าวถึงการกระทำนั้นๆ จะอยู่ในพาทของ Present Continous Tense คำกริยาจะเดิม -ing ดังนั้นแล้วอาจจะต้องจำหลักการเติม s และ -ing ว่าต้องเติมอย่างไร

หลักการเติม s ที่กริยา

playtalkmeetexchange
walkwritebuydrink
payhangpickcontrol
wantneedstartend

กริยาที่ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, z, o ให้เติม es ต่อท้าย

go – goeswish – wishesmiss – misses
do – doeswash – washesfix – fixes
teach – teachescatch – catcheskiss – kisses

กริยาที่ลงท้ายด้วย y มี 2 แบบ

ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะใส่ ies

 • fly – flies
 • cry – cries
 • try – tries
 • study – studies

หน้า y เป็นสระไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย

 • play – plays
 • stay – stays
 • say – says
 • pay – pays

ประโยคปฎิเสธ

 • S + do + not + V.1 (ประธาน 2 คนขึ้นไป ใช้ I, you, we, they)
 • S + does + not + V.1 (ประธานคนเดียว ใช้ he, she, it)
 • I don’t understand her.
 • They don’t like to talk to us.
 • He doesn’t care at all.
 • Anna doesn’t need help.

ประโยคคำถาม

 • Do + S + V.1 ?
 • Does + S + V.1 ?
 • Do you understand?
 • Do they always go?
 • Does john know?
 • Does she like it?